Лични данни

Политика за защита на личните данни

Въз основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните).

Ивент Център “2020 Event Space” е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни е основно право. Принципите и правилата относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни следва да са съобразени с техните основни права и свободи и по-конкретно с правото на защита на личните им данни.

Регламент (ЕС) 2016/679 има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица и да уеднакви регулациите за тяхната обработка във всички държави членки на ЕС.

Защитата на лични данни е от особено важно значение, както за Администратора на лични данни, така и за субектите, чиито лични данни се обработват.

Ивент Център “2020 Event Space” обработва личната информация в съответствие с Общия регламент за защита на данните/ Регламент (ЕС) 2016/679. В качеството си на Администратор на лични данни ние обработваме лични данни дотолкова, доколкото са необходими за целите, за които ги събираме. Ние сме взели необходимите технически и организационни мерки за защита на поверените ни лични данни.

Когато обработката на данни не е основана на закон или договорни отношения е необходимо субектът на данните предварително да е дал съгласието си за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Обработването е законосъобразно, когато е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор.

Ние събираме само подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които ги обработваме. Те са само за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не ги обработваме по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

Ние поддържаме данните точни и в актуален вид. Съхраняваме ги във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които ги обработваме.

Ние обработваме Вашите лични данни по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешен или незаконосъобразен достъп. Взели сме подходящи технически и организационни мерки срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане.

Ние носим отговорност и сме в състояние да докажем спазването на принципите при обработването на лични данни.

Когато обработването на лични данни не е задължение по закон или не е част от договорно отношение се изисква изричното съгласие на субекта на данните.

Ако съгласието на субекта на данните е дадено в рамките на писмена декларация, която се отнася и до други въпроси, искането за съгласие се представя по начин, който ясно го отличава от другите въпроси, в разбираема и лесно достъпна форма, като се използва ясен и прост език.

В случаите, когато искаме съгласие за специални категории лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласие е също толкова лесно, колкото и даването му.

Достатъчно е да се свържете с нас на посочените данни за контакт.

След получаване на искането, ние ще преустановим обработката на данните за целта или целите, за които първоначално сме взели съгласието, освен ако нямаме друго законово основание да продължим обработката, за което ще Ви уведомим своевременно.

Ние събираме и обработваме лични данни за следните цели:

 • обработка на данни на клиенти и доставчици – физически лица;
 • изпълнение на договор или в контекста на предварителни договорни отношения
 • маркетингови цели – само при изрично изразено съгласие;
 • информационна сигурност;
 • изпълнение на договори, по които сме страна;
 • изпращане на информационни съобщения и отразяване във всички видове реклами на дружеството;
 • свързани с бизнес процесите на дружеството.

На този сайт ние не обработваме лични данни, които са свързани с икономическата идентичност на субектите на данни. Възможно е да бъдат качени снимки от събития, свързани с договорни отношения за обслужването им.

Ние не обработваме данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

Обработваме специални категории, чувствителни данни, когато това е необходимо за защитата на правен спор или за защитата на интересите на физическо лице или тези на някой друг, който не е способен да даде валидно съгласие.

Данните получаваме от субекта на лични данни или от публично достъпен източник.

Когато данните не са получени от субекта на данни, ние го информираме за източника.

Ивент център „2020 Event Space” не предава част или всички лични данни, обработени след посещението на сайта.

Ние съхраняваме Вашите лични данни за срок, не по-дълъг от необходимото за целите, за които ги обработваме. След изтичането на този срок, изтриваме и унищожаваме всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

Ивент център „2020 Event Space” съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на целите, за които ги обработваме.

Ние сме въвели подходящи технически и организационни мерки, за да предотвратим инцидентна загуба или неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на лични данни.  Изградили сме и поддържаме Система за защита на личните данни. Оправомощени служители обработват лични данни, само въз основа на нашите инструкции и съгласно задължението си за конфиденциалност. В случай на нарушение на сигурността на личните данни ще изпълним незабавно процедурите, предвидени в Системата за защита на личните данни. Без ненужно забавяне и когато това е осъществимо — не по-късно от 72 часа след като сме разбрали за него, ще уведомим за нарушението на сигурността на личните данни надзорния орган и субектите на данни.

Ние ще Ви предоставим, при заявено искане, всякаква информация, която се отнася до обработването на данните в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, на ясен и прост език.

Вашите права при обработването и съхранението на личните Ви данни са:

 • Право на информация и достъп
 • Право на корекция на данните
 • Право на изтриване на данните
 • Право на ограничаване на обработката на данни
 • Право на преносимост на данните
 • Право на възражение
 • Право на подаване на жалба до надзорния орган

В случай на нарушаване на правата Ви, съгласно законодателството за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до надзорния орган:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Ивент център „2020 Event Space” може да променя тази Политика по всяко време. Всички промени ще бъдат незабавно сведени до знанието на лицата, които засягат.

Бисквитки (Ако ползваме такива за Google Alalytics или нещо друго)

В допълнение към информацията, която Вие сами предоставяте в различните форми, Ви уведомяваме, че сайтът използва „бисквитки“.
Бисквитките са малки порции информация, които се съхраняват на компютъра на потребителя или неговото мобилно устройство. Те позволяват да се „помнят“ потребителските действия или предпочитания при работа в интернет. Повечето браузери поддържат бисквитки. Потребителите могат да настроят своите браузъри, така че бисквиткитe да не бъдат запомняни или да бъдат изтрити в определен момент.
Ние използваме бисквитките за да:

 • Да запомним потребителските предпочитания
 • Бисквитките могат също да бъдат използвани за онлайн поведенческа целева реклама, за показване на реклами, свързани с нещо, което потребителят вече е търсил.

Използването на бисквитките ни помага да следим посещаемостта на нашия сайт и да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него – бисквитки на Google Analytics. Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте го посетили през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите.

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google+, YouTube, Instagram и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове.  Ивент център „2020 Event Space“ не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с тях.

Ние Ви благодарим за доверието и Ви уверяваме, че спазваме изискванията при обработването на лични данни на физически лица и тяхната защита, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни.